Een TOTAAL aanpak voor
capaciteitsmanagement in de keten:
3 fasen met 5 dimensies.
ICM als een nieuwe filosofie voor de organisatie.

ICM

Integraal Capaciteitsmanagement

ICM 3x5 - approach®

Integraal Capaciteitsmanagement (ICM)

Domein

x

Verticaal

x

Keten

ICM - aansturingsmodel

Zorgvraag

Zorgvraag >

Fase 1
Tactisch

Fase 2
Strategisch-
Operationeel

Fase 3
Integraal

Zorgaanbod

Zorgaanbod >

1. Programmaplan

2. Visie

3. Overlegstructuur

4. Protocollen en reglement

5. Stuurinformatie

Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) is het afstemmen van de ziekenhuisbrede zorgvraag en zorgaanbod, zodanig dat er voldaan wordt aan de door de organisatie gestelde randvoorwaarden én waarbij de inzet van personeel en middelen wordt verbeterd:

De juiste zorg, op het juiste moment
door de juiste mensen op de juiste plaats, aan de juiste prijs.

De ambitie:

je verkoopt de zorg die op je afkomt

én je levert de zorg die je verkocht hebt

op de meest efficiënte wijze.

 

Onze ICM 3x5 – benadering is uniek: Integraal, onafhankelijk en onderbouwd
TOTAAL aanpak

Wij leveren een TOTAAL aanpak in 3 fasen.

Volgens EXIN start ICM met een strategische keuze. ICM wordt strategisch gepositioneerd zodat het de doelen van het ziekenhuis ondersteunt. Vervolgens wordt ICM uitgerold op tactisch en operationeel niveau.

INTEGRAAL betekent eveneens dat ICM speelt op verschillende organisatie-niveaus en over meerdere afdelingen heen.

FILOSOFIE

ICM is een nieuwe filosofie voor het ziekenhuis, geen losstaand instrument

EXIN is onafhankelijk, verkoopt geen tools en is niet geassocieerd met software-leveranciers. Wij werken met de beschikbare tools van het ziekenhuis of ontwikkelen ze samen met het ziekenhuis.

Volgens EXIN gaat ICM niet alleen over het slim inzetten van wiskundige modellen. Cultuurverandering is cruciaal om resultaat te bekomen.

Daarom worden periodiek gemandateerde overlegvormen geïmplementeerd zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau.

VAKKENNIS

Vakkennis en veranderkunde werken hand in hand.

Alle betrokkenen worden opgeleid en gecoacht om de filosofie te ontwikkelen en te implementeren.

Het veranderprogramma wordt ontwikkeld en begeleid voor maximaal draagvlak en blijvend resultaat.

3x5

3 fasen voor 5 dimensies

FASE 1

“Tactische inzichten” (doorlooptijd 6 maanden)

FASE 2

“Strategisch-operationeel verbinden” (doorlooptijd 6 tot 12 maanden)

FASE 3

“Integraal Capaciteitsmanagement” (doorlooptijd 6 tot 12 maanden)

1. Opstellen van een programmaplan:

Een heldere en afgestemde roadmap waarin de scope, doelen, randvoorwaarden en het implementatieplan staan beschreven

2. Visieontwikkeling:

Ontwikkeling van een breed gedragen visie rondom ICM, resulterend in een strategisch en tactisch besturingsraamwerk.

3. Opzetten van een overlegstructuur:

het op verschillende organisatorische niveaus opzetten van overlegvormen om begrip en prestaties te verbeteren.

4. Opstellen protocollen en reglementen

heldere taken en bevoegdheden voor de overleggen en besluitvorming.

5. Ontwikkelen van stuurinformatie:

KPI’s met bijbehorende normen / streefwaarden

Om onze 3×5-approach op maat uit te werken gaan we eerst het gesprek aan met uw organisatie, eventueel gevolgd door een maturiteitsscan.
Daarna krijgt u ons ICM-voorstel en ons commitment.

Onze twee kerncompetenties zijn:

1

Lean 4D met een focus
op operationele processen

2

Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) verbindt het operationele met het strategische domein

Beiden streven naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats aan de juiste prijs.

Met Lean 4D wordt de verspilling binnen de processen geëlimineerd: 10-20% verbetering is mogelijk op afdelingsniveau
Met ICM wordt de verspilling tussen processen geëlimineerd: 5-10% verbetering is mogelijk voor de organisatie

Via de combinatie van onze Lean 4D en ICM-methodes kunnen individuele verbeterprojecten groeien naar een integrale toepassing van capaciteitsmanagement. Anderzijds biedt onze ICM methode het kader voor verbeterprojecten op tactisch en operationeel niveau.