Privacy Statement

PRIVACY BELEID EXIN MANAGEMENT CONSULTANTS/MICIN BVBA
Welkom op ons Privacy beleid!
Wat mag je verwachten in ons Privacy beleid?
1/ Inleiding en uitleg enkele Privacy begrippen
2/ Wie zijn wij?
3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?
4/ Doorgifte van uw persoonsgegevens
5/ Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen?
7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACY BEGRIPPEN
Uw Privacy vinden wij, net als u belangrijk.
MICIN BVBA doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.
Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de Privacy commissie terecht:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/Privacythemas

Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven, kan u ten allen tijde een melding indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Dit Privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe verwerkingsactiviteiten van MICIN BVBA, wij adviseren u om regelmatig dit Privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.

2/ WIE ZIJN WIJ?
MICIN BVBA is een Management Consultancy bureau dat met vakkennis en sectorkennis in staat is om snel en op een prettige wijze een substantieel en blijvend resultaat te boeken voor uw organisatie.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door MICIN BVBA, met adres te Krynlaan 11, 2950 Kapellen met ondernemingsnummer BE0898.831.296
Meer informatie kan u vinden op onze website https://www.exinmc.eu
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kan u steeds terecht bij Katleen Peeters via mailadres katleen.peeters@exinmc.eu

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?
Wij verzamelen gegevens voor het aanbieden van onze diensten aan onze klanten:

Om u de juiste diensten aan te kunnen bieden heeft MICIN BVBA bepaalde informatie van u nodig.
De informatie die MICIN BVBA opvraagt en verzamelt via zijn opdrachten, contracten, of via de website en waarmee wij u kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd.
Hieronder geven we mee waarom MICIN BVBA van u persoonsgegevens opvraagt en voor welke doeleinden deze zullen worden gebruikt.

Gegevens die wij van u verzamelen voor het uitvoeren van onze opdrachten:
Uw identificatiegegevens: Naam, voornaam, emailadres(sen), telefoonnummer(s) van u en uw medewerkers noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst.
Als u ons contacteert via telefoon, email of website kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een contactoverzicht op te bouwen en indien nodig om te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.
Als u ons een visitekaartje geeft, gaan we hiervan uit dat door de overhandiging u ook uw toestemming geeft om opgenomen te worden in onze database tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.
In het kader van onze dienstverlening aan onze klanten, verwerkt MICIN BVBA in principe geen persoonsgegevens van haar klanten. Indien dit toch het geval zou zijn, dan wordt dit behandeld in de verwerkersovereenkomst tussen MICIN BVBA en haar klanten, en is geen onderdeel van deze Verklaring.
Voor een sollicitatie of aanwerving bij MICIN BVBA:

Bij een contact name met MICIN BVBA naar aanleiding van een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een vacature in te vullen of om aan wervingsreserve te doen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 5 jaar bij voor onze wervingsreserve.

Cookies:
Op onze websites worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren.
MICIN BVBA gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en u een optimale gebruikerservaring hebt. Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heeft bekeken. Wij kunnen de informatie op onze website daardoor zoveel mogelijk toespitsen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Verzamelen gegevens voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met cookies hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de verzamelde informatie maken wij statistieken. Dit biedt ons inzicht waardoor wij de structuur, navigatie en inhoud van de website kunnen aanpassen aan uw wensen. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering ervan
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kan doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal functioneren wanneer u cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:
Het kan zijn dat wij gegevens verzamelen die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn of openbaar verschenen zijn zoals vb. in de pers of Hospindex. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, sociale media, informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen, Staatsbladmonitor etc.

Gevoelige gegevens:
Wij verzamelen en verwerken als gegevensverwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens van minderjarigen en evenmin zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
genetische of biometrische gegevens (vb. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken);
gegevens over gezondheid;
gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.
Gegevens leveranciers en dienstverleners:
De persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of opdracht met leveranciers, partners en zelfstandige consultants of freelancers worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals vb. e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

4/ DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen.
In principe kunnen enkel medewerkers binnen ons netwerk uw persoonsgegevens raadplegen en dit enkel in het kader van de opdracht die ze uitvoeren.
tenzij in de volgende gevallen:
Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens naargelang de situatie ook kunnen inkijken. Het gaat om bijvoorbeeld volgende ontvangers die in de Europese Unie opereren:
ICT dienstverleners
Boekhouder
….
De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor contractuele waarborgen.
Indien MICIN BVBA in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met uw toestemming en met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking.

Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

5/ BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEGEVENS
Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.
Wij bewaren uw persoonsgegevens naargelang de situatie en vb. in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig om de doelen zoals omschreven in puntje 3 te verwezenlijken of zoals bepaald door de verantwoordelijke.

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN?
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische Privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht van toegang, inzage en verbetering

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
Recht van vrije gegevensoverdracht
U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Recht van intrekking van de toestemming
Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
Automatische beslissingen en profilering
Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
Recht op uitoefening van uw rechten
Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres (katleen.peeters@exinmc.eu) en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.
Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

MICIN BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.